uslyszcisze

19 tekstów – auto­rem jest us­lyszcisze.

Ból fi­zyczny można nap­ra­wić le­kiem, z bólem niefi­zycznym sa­memu trze­ba so­bie radzić, tam le­ki na po­moc nie przyjdą. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 sierpnia 2010, 16:37

I znów to sa­mo, ten sam stan, kiedy za­miast pro­wadzić da­lej z Tobą roz­mowę mil­knę wpół zdania. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 28 lipca 2010, 13:48

Co­raz bar­dziej się boję, a im bar­dziej się boję tym bar­dziej Ciebie pragnę. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 13 czerwca 2010, 16:52

Trud­no jest podjąć de­cyz­je, a jak łat­wo zro­bić błąd. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 23 maja 2010, 14:22

O naiw­ności! Tyl­ko ty sta­wiasz obok mnie nadzieję, ro­bisz mętlik w ser­cu a kiedy przychodzi roz­cza­rowa­nie ot­wierasz mo­je oczy i zni­kasz, by móc znów się pojawić.. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 3 maja 2010, 21:34

Kochać czy nie kochać, tak trud­no, a tak jeszcze gorzej 

myśl
zebrała 22 fiszki • 20 kwietnia 2010, 16:26

My, pogrążeni w śpiewie na kil­ka szeptów, które­go rytm wy­bija serce. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 kwietnia 2010, 17:59

Życie, ty bieg­niesz tak szyb­ko, zwal­niasz tyl­ko na chwilę, abym uporządko­wała swój bur­del w głowie, po czym znów pędzisz sza­lone, na­wet na skrzyżowa­niach nie poz­wa­lasz się zatrzymać... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 kwietnia 2010, 13:06

Sa­mot­ność lu­bi łączyć serca 

myśl
zebrała 47 fiszek • 1 kwietnia 2010, 22:50

Prze­baczam, ale nie zapominam. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 30 marca 2010, 21:34
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

uslyszcisze

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność